Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Motyl, piwwrzesnia@wiw.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 4361938. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni prowadzi wejście od ulicy Kaliskiej, które poprzedzone jest schodami z jednym stopniem -  brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Pomieszczenia biurowe Inspektoratu mieszczą się na dwóch poziomach: na parterze i pierwszym piętrze. Do pomieszczeń biurowych prowadzą schody.
Brak wind, podjazdów i platform umożliwiających osobom niepełnosprawnym wejście do pomieszczeń biurowych. Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przy budynku znajduje się parking. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni nie posiada aplikacji mobilnych

do góry