Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2)  monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimioporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i  środkach żywienia zwierząt;

3)  badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)  przeprowadzanie: weterynaryjnej kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemówwsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli;

5) sprawowanie nadzoru nad:

  a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi  przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;

  b) bezpieczeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego  i  produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,

  c) wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,

  d) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

  e)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

  f) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

  g) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

  h) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

   i) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

   j) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6)  prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: u zwierząt, w wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach  zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkachżywienia zwierząt

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych - w zakresie kompetencji tych inspekcji, a od organów Inspekcji Handlowej - o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, a także ocena ryzyka i stopnia zagrożeni spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych  informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry