Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Aktualnie znajdujesz się na:

Oznakowania wielbłądowatych

   Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni informuje, że zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t.j.) „Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/5201, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/9632 oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzonej przez Prezesa Agencji, zwanej dalej ,,listą dostawców", a podmiot zobowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio od dostawcy znajdującej się na liście dostawców." Lista dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 w/w ustawy, na wniosek posiadacza wielbłądowatego, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta. W świetle obowiązujących przepisów, dozwolone jest oznakowanie wielbłądowatych, w tym alpak, wszczepianym transponderem lub dwoma zwykłymi kolczykami, od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR.

 

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności, niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych;
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2023
Data modyfikacji : 08.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Motyl
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Motyl

Opcje strony

do góry